Scientific and Organizing Committee

Board

prof. Ing. Christiana KLIKOVÁ, CSc.
Chair of the Scientific Committee

prof. DDr. Johann K. BRUNNER
Deputy Chair

prof. Imre FERTÖ, M.A., Ph.D. et Ph.D., DSc.
Deputy Chair

prof. Ing. Lenka FOJTÍKOVÁ, Ph.D.
Deputy Chair
Chair of the Organizing Committee

doc. Ing. Marian LEBIEDZIK, Ph.D.
Deputy Chair

doc. Mgr. Ing. Zuzana MACHOVÁ, Ph.D.
Deputy Chair

doc. Ing. Pavel TULEJA, Ph.D.
Deputy Chair

prof. Ing. Antonín SLANÝ, CSc.
Deputy Chair

Members

prof. Dr. Ing. Jarko FIDRMUC
prof. PhDr. Jana GERŠLOVÁ, CSc.
prof. JUDr. Ing. Igor KOTLÁN, Ph.D. et Ph.D.
prof. Ing. Vojtěch KREBS, CSc.
prof. Ing. Martin KVIZDA, Ph.D.
prof. RNDr. Marek LAMPART, Ph.D.
prof. Ing. Eva RIEVAJOVÁ, Ph.D.
prof. Ing. Jana STÁVKOVÁ, CSc.
prof. Ing. Stanislav ŠAROCH, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk TOMEŠ, Ph.D.
prof. Ing. Osvald VAŠÍČEK, CSc.
prof. Ing. Milan ŽÁK, CSc.
prof. Ing. Miroslav ŽIŽKA, Ph.D.
doc. Ing. Svatopluk KAPOUNEK, Ph.D.
doc. Ing. Michal KEJAK, M.A., CSc.
doc. Ing. Šárka LABOUTKOVÁ, Ph.D.
doc. Ing. Jan NEVIMA, Ph.D.
doc. Ing. Ladislav PRŮŠA, CSc.
Dr. Ing. Ingrid MAJEROVÁ
JUDr. Pavel PETR, Ph.D., LL.M.
Ing. Emil ADÁMEK, Ph.D.
Ing. Vlastimil BERAN, Ph.D.
Ing. Jan FIDRMUC, M.A., Ph.D.
Ing. Helena HORSKÁ, Ph.D.
Ing. Eva KOTLÁNOVÁ, Ph.D.
Ing. Rudolf MACEK, Ph.D.
Ing. Martin MURÍN, Ph.D.
Ing. Karol MORVAY, Ph.D.
Ing. Veronika NÁLEPOVÁ, Ph.D.
Ing. Boris NAVRÁTIL, CSc.
Ing. Edita NEMCOVÁ, Ph.D.
Ing. Daniel NĚMEC, Ph.D.
Ing. Petr SKALKA, Ph.D.
Ing. Michaela TICHÁ, Ph.D.
Ing. Natalie UHROVÁ, Ph.D.
Ing. Petr DUFEK